NA(H) - Zorg op Maat

NAH + Kennisnetwerk

Definitie NAH+

Definitie van de doelgroep NAH+:
• als de cliënt een complexe combinatie heeft van stoornissen en beperkingen die direct of indirect samenhangen met hersenbeschadiging;
• die zowel somatisch, cognitief, zintuiglijk, psychiatrisch als sociaal kunnen zijn;
• waarbij de draaglast de draagkracht overschrijdt van de cliënt zelf, professionals en het netwerk;
• zodat de cliënt en zijn directe omgeving een uitzonderlijk en langdurig beroep op meerdere zorgspecialismen moeten doen;
• reguliere zorg volstaat niet of niet meer.
Het gaat om NAH+ cliënten die langdurig zijn aangewezen op 24-uurs woonzorg.

Doel

Doel van het NAH+Kennisnetwerk is het faciliteren, entameren en uitvoeren van praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek met een nadrukkelijke verbinding met de dagelijkse zorgpraktijk en in nauwe samenwerking met zorgorganisaties (met name de – toekomstige - NAH+Expertisecentra en Regionale Zorgcentra) en patiënten en naasten; ten einde kennis te genereren en te verspreiden binnen en buiten het netwerk ten aanzien van goede zorg voor mensen met NAH+ en hun naasten.
Het NAH+Kennisnetwerk heeft de ambitie om in nauwe samenwerking met de NAH+ Expertisecentra en Regionale zorgcentra te komen tot optimale zorg voor mensen met NAH+ en hun naasten. Vanuit een focus op onderzoek draagt het NAH+Kennisnetwerk bij aan optimale behandeling, begeleiding en ondersteuning door zorgprofessionals, richtlijnontwikkeling en scholing.

Activiteiten

Door middel van het vaststellen van de onderzoeksagenda, het verspreiden van kennis, het realiseren van verbindingen met andere kennisnetwerken, relevante partners, opleidingen en ervaringsdeskundigen neemt het NAH+Kennisnetwerk een ondersteunende rol in bij het realiseren, faciliteren en verspreiden van onderzoek(sresultaten) in het NAH+ veld. Binnen de expertisecentra en regionale zorgcentra wordt geïnventariseerd welke opleidingsbehoeften er liggen, dit vergelijken we met het bestaande aanbod om daarmee ook een scholingsplan op te stellen voor de toekomst.

Participatie

“Jij kan wel deelnemen aan de maatschappij, maar de maatschappij moet zich ook participeren in ons. Participatie komt van beide kanten.” Bij participatie zijn onderzoeksprojecten ondergebracht die zich richten op de versterking van participatie van mensen met hersenletsel in de samenleving.

n

Deskundigheid

“Sommige professionals weten eigenlijk niet goed wat hersenletsel is.” Onder de noemer 'deskundigheid' zetten we bij de onderzoekslijn in op het vergroten van de kennis onder huidige en toekomstige professionals op het gebied van hersenletsel. Bijvoorbeeld door te kijken naar de deskundigheid van huisartsen en medewerkers bij het UWV. 

 

Een ander vraagstuk dat hier bij hoort betreft specialistische deskundigheid van mensen die al veel met mensen met hersenletsel werken, bijvoorbeeld op het gebied van kinderen en NAH, complexe problematiek en ICT. 

Ketenzorg

“De gevolgen van hersenletsel zijn niet weg nadat mensen uit het ziekenhuis of de revalidatie zijn vertrokken”. Het onderzoek naar monitoring richt zich op de ontwikkeling van een cliëntvolgsysteem dat past binnen de huidige maatschappelijke context waarin getroffenen, naasten en professionals gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben voor het monitoren van de gevolgen van opgelopen letsel.

 

Samenwerken met ervaringsdeskundigen

In het onderzoek werken we op allerlei manieren met ervaringsdeskundigen samen. En we onderzoeken hoe dat gaat en werkt, samenwerken met ervaringsdeskundigen met NAH in onderzoek.